Hlášení zalétlých holubů – vystavení duplikátu průkazu o vlastnictví

 

Prezidium ČMS CHPH na svém jednání dne 11.3.2006 schválilo závazný postup nahlašování zalétlých holubů a následné podmínky pro vydání duplikátu průkazu o vlastnictví poštovního holuba.

 

-          Zalétlí holubi CZ budou hlášeni přímo na funkcionáře Základních organizací, jejichž aktuální seznam je zveřejněn na webových stránkách ČMS.

-          Pokud se organizace nebo majitel zalétlého holuba neozve, může chovatel po 30 dnech požádat ČMS o vystavení náhradního průkazu vlastnictví.

-          Tajemník ČMS neprodleně oznámí (doporučeným dopisem) funkcionáři příslušné ZO obdržení žádosti na vystavení duplikátu.

-          Pokud ZO nebo majitel do 14 dnů od odeslání oznámení nevznese proti vystavení duplikátu protest, nebo nepošle originál dokladu na adresu ČMS, bude vystaven duplikát průkazu o vlastnictví holuba a zaslán novému majiteli.

-          Za tyto úkony bude svaz účtovat 100,- Kč za nahlášeného holuba.

-          Zalétlí holubi nebudou zveřejňováni v Informačním zpravodaji. Na webové stránky je mohou vkládat chovatelé sami.

-          Zveřejňovány budou v Informačním zpravodaji údaje o vystavených duplikátech průkazů o vlastnictví.

-          Poplatek za podání žádosti ve výši 100,- Kč za holuba bude jednou ročně fakturován příslušným OS na základě seznamu jejich chovatelů.

-          O všech těchto úkonech povede tajemník svazu přehlednou evidenci.

-          Holuby jiných států mohou chovatelé hlásit přímo prostřednictvím národních svazů.

 

V této souvislosti je nutné upozornit na § 5 odst. 1e a § 21 odst. 1a Závodního řádu CHPH, které zakazují účast v závodech holubům, kteří v době od 1. dubna do 30. září příslušného roku změnili majitele.

 

 

Zveřejněno IZ Poštovní holub č. 1/2006